Okolje in prostor

/Okolje in prostor
Okolje in prostor 2019-03-02T09:20:27+00:00

Na področju urejanja javnih in zelenih površin izvajamo dela letnega in zimskega vzdrževanja javnih površin v Občini  Šmarje pri Jelšah. Dela izvajamo v občinskem središču, kakor tudi v nosilnih naseljih posameznih krajevnih skupnosti na javnih prometnih površinah (pločniki, kolesarske steze, parkirne površine, trgi, urejene pešpoti, avtobusna postajališča …); na neprometnih površinah (parki, drevoredi, zelenice in drugi javni nasadi, igrišča in podobne rekreacijske površine, površine, namenjene pešcem ….); na drugih javnih površinah (čiščenje prostorov, vzdrževanje travnih in cvetličnih površin…).

Z investicijami v izgradnjo novih pločnikov, pešpoti in kolesarskih stez, se veča tudi obseg del, ki jih je potrebno opraviti. Skrbimo pa tudi za praznično okrasitev občinskega središča.

Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah zagotavlja sredstva za nakup potrebnih strojev in opreme, za lažje in kvalitetnejše opravljanje storitev.

Za koordinacijo del skrbita dva redno zaposlena delavca, občina kot naročnik, pa že vrsto let v delo vključuje brezposelne osebe preko programov javnih del.