Katalog informacij javnega značaja

/Katalog informacij javnega značaja
Katalog informacij javnega značaja 2019-01-29T08:40:46+01:00

Katalog informacij javnega značaja Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah

Naziv organa: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah

Direktorica: ga. Melita Bevc

Naslov: Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah

Telefon: 08 201 03 91

E-pošta: info@tsm-smarje.si

Odgovorne uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja

Odgovorna oseba za zagotavljanje javnosti dela je direktorica zavoda.

Katalog je dostopen na spletni strani: www.tsm-smarje.si

Osebe, pristojne za posredovanje informacij

 • Direktorica zavoda, Melita Bevc
 • Svetovalka za turizem: Špela Žaberl (za posredovanje statističnih podatkov)

Organizacijske enote in kontakti

 • Delovna področja in kontakti

Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, ki je bil 25.05.2016  ustanovljen z odlokom Občine Šmarje pri Jelšah, opravlja storitve na področju turizma, športa in mladine za potrebe Občine Šmarje pri Jelšah, kot njenega ustanovitelja, kakor tudi za širšo družbeno skupnost prebivalcev Občine Šmarje pri Jelšah. Prav tako je izdajatelj lokalnega medobčinskega glasila Šmarske novice.

V okviru predmeta poslovanja opravlja zavod dejavnosti, ki so določene z aktom o ustanovitvi in statutom. Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Dejavnost Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah

Dejavnosti zavoda določa Odlok o ustanovitvi  (UL RS št. 41/2016, 87/2016 in 79/2017). Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja znotraj javne službe sledeče naloge:

Na področju turizma:

 • skrbi za razvoj, organizacijo, promocijo in trženje turistične ponudbe Občine Šmarje pri Jelšah,
 • skrbi za izvajanje nalog turistično informacijskega centra (TIC-a),
 • skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov na področju turizma,
 • skrbi za izobraževanje in angažiranje kadrov na področju turizma,
 • sodeluje s turističnimi društvi v občini in ostalimi organizacijami na področju turizma,
 • pomaga pripravljati dokumentacijo za javne razpise občine na področju turizma,
 • spremlja ter pripravlja dokumentacijo za prijave na javne razpise resornih ministrstev in EU na področju turizma,
 • skrbi za vodenje in izvedbo projektov in programov na področju turizma, ki so v skupnem interesu z ustanoviteljico (npr. turistična signalizacija, turistične poti ipd.),
 • skrbi za pripravo in izdajo razglednic, zloženk, zemljevidov občine in drugega promocijskega gradiva,
 • sodeluje pri izvajanju nalog turistično informacijskega centra,
 • organizira ter izvaja čiščenje in vzdrževanje javnih površin v občini.

Na področju športa:

 • skrbi za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov na podlagi posebne pogodbe z ustanoviteljico,
 • skrbi za trženje športnih objektov (treningi, prodaja vstopnic za prireditve …),
 • organizira in izvaja športne prireditve,
 • pripravlja predlog programa razvoja športa v občini (dolgoročni in letni programi investicij in drugih projektov),
 • pomaga pripravljati dokumentacijo za javne razpise občine na področju športa,
 • spremlja ter pripravlja dokumentacijo za prijave na javne razpise resornih ministrstev in EU na področju športa,
 • skrbi za koordiniranje vodenja, izvajanja in trženja športne dejavnosti v občini,
 • sodeluje s športnimi društvi in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju športa v občini,
 • pomaga skrbeti za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje kadrov na področju športa,
 • pripravlja poročilo o izvajanju letnega programa športa v občini;
 • skrbi za oddajo prostorov v športnih objektih in tehnične opreme v najem ter usklajuje interese med posameznimi uporabniki, skladno s področnimi predpisi in na podlagi posebne pogodbe z ustanoviteljico,
 • skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav na podlagi posebne pogodbe z ustanoviteljico,
 • javnost informira o dogodkih v športnih objektih,
 • sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih športnih in kulturno športnih dejavnosti, tudi pri organiziranju komercialnih programov, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,
 • vodi evidenco o uporabi športnih objektov oziroma posameznih prostorov s katerimi upravlja,
 • z lastnikom sodeluje pri najemu in uporabi športnih objektov ter ga sproti obvešča o dogodkih in stanju športnih objektov.

Na področju mladine:

 • skrbi za pripravo letnega programa aktivnosti za mlade v občini,
 • skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov za mlade,
 • skrbi za povezovanje in vodenje aktivnosti za mlade,
 • skrbi za združevanje mladih z namenom pospeševanja dela na področju izobraževanja in iskanja človeških virov, kulturno umetniških vsebin in reševanje socialnih težav,
 • spremlja, vzpodbuja, organizira in izvaja mladinske zabavne, športne, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti (dejavnost mladinskih centrov),
 • sodeluje z mladinskimi društvi v občini,
 • pomaga pripravljati dokumentacijo za javne razpise občine na področju aktivnosti mladih,
 • spremlja ter pripravlja dokumentacijo za prijave na javne razpise resornih ministrstev in EU na področju aktivnosti mladih,
 • skrbi in vzpodbuja preventivne dejavnosti na področju osveščanja in preprečevanja zasvojenosti.

Strateški in programski elementi Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah

Strategija razvoja Občine Šmarje pri Jelšah

Letni delovni, kadrovski, finančni načrt

Letno poročilo

Finančni načrt

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah

Zakonski akti:

 1. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00)
 2. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US).
 3. Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP-1 in 15/03 – ZOPA).
 4. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1)
 5. Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16)

Podzakonski akti:

 1. Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14)
 2. Pravilnik o sofinanciranju športa v občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS št. 33/2003)
 3. Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 79/2017)
 4. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS št. 24/2004)

Ustanovitveni akti:

 1. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS št. 41/2017)

Interni akti:

 1. Statut Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah ( 1. 11. 2005).
 2. Statut Občine Šmarje pri Jelšah (17.10.2017)
 3. Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu Šmarje pri Jelšah (5.9.2017)
 4. Pravilnik o delovnem času v Javnem zavodu za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah (6.12.2018)
 5. Pravilnik Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah o javnem naročanju (1.8.2018)
 6. Pravilnik o računovodstvu v Javnem zavodu TŠM Šmarje pri Jelšah (5.1.2018)
 7. Pravilnik o varovanju zasebnih in zaupnih podatkov (9. 8. 2017)

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Javni razpisi v skladu z ZJN

Objava prostih delovnih mest

Drugi razpisi in povabila k sodelovanju

Način dostopa do informacij javnega značaja

 • Dostopne so prek spleta
 • Fizično na sedežu Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah (Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah) – v času uradnih ur.